Bezpečná hřiště a sportoviště

Dokumenty k žádosti o udělení licence

Požadovaná dokumentace k žádosti (fotokopie originálů či ověřených kopií) (ke stažení Zde.

a. Doklad o provedeném kolaudačním řízení provozovaného zařízení nebo jiný, obdobného charakteru (např. předávací protokol).

b. V případě dětských hřišť jsou níže uvedené doklady vždy vyžadovány, v případě ostatních zařízení jsou předkládány uvedené doklady pouze v případě, že s nimi provozovatel disponuje -

i. prohlášení o shodě nebo český certifikát typu vydaný autorizovanou osobou, nebo certifikát výrobku od jiné zkušebny uznané v rámci EU (notifikovaná osoba NANDO). Certifikáty musí prokazovat shodu s EN 1176;

ii. nebo protokoly o zkouškách výrobků od notifikovaných osob EU, českých akreditovaných osob nebo zahraničních zkušebních laboratoří akreditovaných členy EA a/nebo ILAC/IAF;

iii. případně jiné relevantní certifikáty, osvědčení a dokumenty (zdravotní nezávadnost, hygienická nezávadnost, osvědčení o konkrétních vlastnostech výrobku atd.).

c. Dokumentace dodávaná výrobcem či distributorem a jednoznačně se vztahující k vybavení provozovaného zařízení, kterému má být značka udělena (informace o výrobku, kontrole a údržbě).

d. Provozní a návštěvní řád.

e. Seznam jednotlivých herních či sportovních prvků používaných v provozovaném zařízení včetně lokalizace.

f. Záznamy provozovatele o kontrole a údržbě.

g. Protokoly o ročních nezávislých kontrolách provedených oprávněnou osobou.

Žádost je zároveň objednávkou na provedení (vstupního) auditu s tím, že vlastnímu provedení auditu předchází projednání (telefonické, elektronickými prostředky, osobním jednáním) o provedení auditu ze strany Vlastníka Značky mezi žadatelem a Vlastníkem Značky (cena, časové provedení, spoluúčast/přítomnost žadatele, případné upřesnění finanční náročnosti procesu ověření atp.); případné zrušení žádosti je možné pouze písemnou formou a to jak ze strany žadatele, tak ze strany Vlastníka Značky.

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů