Bezpečná hřiště a sportoviště

Jak má žadatel postupovat?

Zájemce - žadatel podá žádost s požadovanou dokumentací.

Podstatou pro udělení licence k držení Značky Vlastníkem Značky je ověřená a posléze průběžně ověřovaná kvalita a bezpečnost provozu.

Kvalitativní požadavky na provozované zařízení formuluje Vlastník Značky ve formě Technických specifikací. Jsou zveřejněnou součástí dokumentace ke Značce.

Ověření provozu je založeno na shromáždění jednoznačných důkazů o bezpečnosti a kvalitě provozovaného zařízení třetí stranou, která je nezávislá jak na výrobci, tak na provozovateli ověřovaného zařízení (dále jen "/vstupní/ audit“). Audit provádí certifikovaný revizní technik /kontrolor/ (dále jen „technik“). Jedná se o revizního technika dětských a sportovních hřišť, tělocvičen a sportovišť, certifikovaného v systému při České společnosti pro jakost (ČSJ) akreditovaném ČIA; technik musí být registrovaný u Komory SOTKVO.

Udělení licence k držení Značky je pak podloženo rozhodnutím Vlastníka Značky založeném na vyjádření Komise pro posouzení udělení licence k držení Značky. Komisi ustavuje Vlastník Značky. Toto rozhodnutí je obvykle podloženo certifikátem potvrzujícím shodu vlastností provozovaného zařízení s „Technickými specifikacemi“ vystaveným akreditovaným certifikačním orgánem na základě provedeného auditu, tj. na základě posudku o provedeném auditu.

Dozor nad bezpečností provozu zařízení po dobu držení licence k držení a užívání značky poskytne rovněž technik, a to formou ročních nezávislých odborných technických kontrol (dále jen „technická kontrola“), které v návaznosti na držení značky Vlastník Značky zajistí.

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů