Bezpečná hřiště a sportoviště

Podmínky pro udělení a užívání značky pro bezpečný provoz dětských hřišť

Všeobecné podmínky pro udělení licence jsou k dispozici Zde.

Technické specifikace pro ověřené hřiště jsou k dispozici Zde.

Podstatou pro udělení licence na používání Značky Vlastníkem Značky je ověřená a posléze průběžně ověřovaná kvalita a bezpečnost provozu.

Kvalitativní požadavky na provozované zařízení formuluje Vlastník Značky ve formě Technických specifikací. Jsou součástí zveřejněné dokumentace ke Značce.

Ověření provozu je založeno na shromáždění jednoznačných důkazů o bezpečnosti a kvalitě provozovaného zařízení třetí stranou, která je nezávislá jak na výrobci, tak na provozovateli ověřovaného zařízení (dále jen „audit“). Audit provádí certifikovaný revizní technik (dále jen „technik“). Jedná se o revizního technika dětských a sportovních hřišť, tělocvičen a sportovišť, certifikovaného v systému při České společnosti pro jakost (ČSJ) akreditovaném ČIA; technik musí být registrovaný u Komory SOTKVO.

Udělení licence na používání Značky je pak podloženo rozhodnutím Vlastníka Značky založeném na vyjádření Komise pro posouzení udělení licence na používání Značky (dále jen Komise). Komisi ustavuje Vlastník Značky. Toto rozhodnutí může být podloženo certifikátem potvrzujícím shodu vlastností provozovaného zařízení s „Technickými specifikacemi“ vystaveným akreditovaným certifikačním orgánem na základě provedeného auditu, tj. na základě posudku o provedeném auditu (dále jen „certifikát“). Potřebu doložení shody certifikátem doporučuje Komise a vyžádání formou objednávky u smluvního partnera – certifikačního orgánu zajistí Správce Značky.

Dozor nad bezpečností provozu zařízení po dobu držení licence k držení a užívání značky poskytne rovněž technik, a to formou ročních nezávislých odborných technických kontrol (dále jen „technická kontrola“), které v návaznosti na používání značky Vlastník Značky zajistí.

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů