Bezpečná hřiště a sportoviště

Vlastnictví a správa značky Ověřený provoz

Profesní komora - Svaz odborných technických kontrolorů, výrobců, pracovníků montáží a opravářů zařízení dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven, IČ: 26626420; se sídlem Keteňská 18, 193 00 Praha 9, zastoupený paní Zdenou Houžvičkovou, předsedkyní svazu; „SOTKVO“

Sdružení českých spotřebitelů, o.s.; IČ: 0000409871; se sídlem Pod Altánem 99/103, Praha 10, 100 00; zastoupené panem Ing. Liborem Dupalem, (statutárním) ředitelem; „SČS“

Kabinet pro standardizaci, o.p.s.; IČ: 289 84 072, se sídlem Praha 4, Budějovická 638/73, PSČ 140 00; zastoupený panem Ing. Liborem Novákem, předsedou správní rady; „KaStan“

uzavřely mezi sebou, ve smyslu § 829 a násl. občanského zákoníku smlouvu o Konsorciu pro vlastnictví a správu značky „Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ“.

Pověření:

Společnost KaStan je pověřena výkonem správy značky. Při tom zajišťuje veškeré administrativní kontakty se žadatelem anebo držitelem licence s výjimkou podání žádosti.

O účastnících konsorcia: 

Komora výrobců a kontrolorů hřišť, sportovišť a tělocvičen (Sotkvo. o.s.) je právnickou osobou, občanským sdružením, založenou dle zákona č. 83/1990 Sb., O sdružování občanů, v platném znění, za účelem sjednocování a trvalého zlepšování, v oboru kontrol, výroby, montáží a oprav zařízení, určených pro sportovní a herní využití v souladu s legislativou, metodikami a vyhláškami příslušných orgánů a technickými normami pro výše uvedené obory. Posláním komory je zvyšovat profesní odpovědnost svých členů, zajišťovat jejich odborný růst, přípravu na certifikaci v oborech, a spolupracovat s orgány státní správy i samosprávy, územně samosprávnými celky a dalšími zainteresovanými institucemi při zvyšování bezpečnosti hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven. Komora je garantem pro provozovatele sportovních a herních zařízení při jeho úsilí zkvalitnit stav zařízení pro sport a rozvoj motorických a jiných dovedností dětí, chce aktivně spolupracovat v rámci školení a dalšího vzdělávání jak svých členů, tak jiných subjektů a tím umožnit dětem sport a hru na bezpečných hřištích, dětských hřištích, sportovištích a v tělocvičnách.

Sdružení českých spotřebitelů, o.s. je občanským sdružením, jehož hlavní náplní činnosti je hájení zájmů a práv spotřebitele. Usiluje působit ve spolupráci s kontrolními a dozorovými orgány a ostatními organizacemi vhodnými formami na zvyšování jakosti výrobků a služeb spotřebitelům; spolupracovat s mezinárodními organizacemi pro ochranu zájmu spotřebitelů; spolupracuje na tvorbě právních předpisů, technických norem aj. nástrojů zaměřených na ochranu spotřebitele; uzavírá smlouvy a dohody o spolupráci s orgány, organizacemi a občanskými sdruženími v rozsahu potřebném pro činnost sdružení.

Kabinet pro standardizaci, o.p.s. plní obecně prospěšné činnosti a poskytuje obecně prospěšné služby s mandátem, který zahrnuje ovlivňování standardizační práce z hlediska důležitosti pro zájmy českých spotřebitelů na národní, evropské a globální úrovni, s cílem podporovat rozvoj čistého podnikatelského prostředí ohleduplného vůči zájmům spotřebitelů; působí rovněž v oblasti vzdělávání, osvěty, vydavatelsko-nakladatelských činností a poradenství ve vztahu k jednotlivým oblastem standardizace.

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů